Krosno Glass S.A.

ul. Tysiąclecia 13
38-400 Krosno

NIP: 5252658150
REGON: 364383766

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725148

Dematerializacja Akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu + 48 13 43 28 704, oraz pod adresem e-mail  sekretariat@krosno.com  lub w siedzibie Spółki pod adresem ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Ogłoszenie i informacja dla akcjonariuszy

Zarząd Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Kancelarii Spółki; ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00. Termin wezwania upływa 30 września 2020 roku.