Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krosno Glass S.A., ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725148, NIP 5252658150, tel. +48 13 432 80 00, fax +48 13 436 31 11
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Krosno Glass S.A. jest:
  Pan Łukasz Kalina, lukasz.kalina@zetorzeszow.pl, +48 665 051 075, email: lukasz.kalina@zetorzeszow.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
  • w celu zawarcia i wykonania Umowy, tj. w celu podpisania Umowy, wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym zajmowania stanowisk, dokonywania akceptacji, odbiorów oraz składania wiążących oświadczeń związanych z bieżącym wykonywaniem Umowy; Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zobowiązań stron wynikających z Umowy;
  • w celu dochodzenia roszczeń, tj. w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; Pana dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 4. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych osobowych:
  • usługi księgowe;
  • usługi prawne;
  • usługi IT;
  • usługi ochronnych danych osobowych;.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany art. 22 RODO.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.